سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

توحید محمودی – کارشناس بازسازی شرکت قطارهای مسافری رجاء
سیدحامد حسینی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک
امین اوحدی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
علی اسدی لاری – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دراین مقاله اثرتزریق روغن به ناحیه تماس چرخ و محور درفرایند دمونتاژ چرخ منوبلوک واگنهای مسافری به منظور تعیینضریب اصطکاک درناحیه تماس بررسی شده است مدل کردن فیلم روغن با فشار بالا درسطح تماس بین چرخ و محور بسیارپیچیده می باشد لذا به منظور تعیین ضریب اصطکاک در ناحیه تماس مدل المان محدود چرخ و محور درفراینددمونتاژ تهیه شده است با تغییر مقادیر ضریب اصطکاک درناحیه تماس چرخ و محور درمدلالمان محدود و مقایسه نتایج خروجی با مقدار نیروی دمونتاژی درشرایط واقعی می توان ضریب اصطکاک درناحیه تماس را با درنظر گرفتن اثرات فیلم روغن بدست آورد. نکته مهم در فراینددمونتاژ چرخ با استفاده از روش تزریق روغن ثابت نبودن ضریب اصطکاک درناحیه تماس می باشد بطوریکه با جابجایی چرخ درناحیه تماس ضریب اصطکاک تغییر می کند و درانتهای فرایند دمونتاژ نرخ تغییر آن زیاد می گردد ریشه این موارد با تغییرات فیلم روغن تحلیل میگردد همچنین رابطه ضریب اصطکاک با جابجایی چرخ درحین فرایند دمونتاژ چرخ استخراج ونقش روغن دراین رابطه بررسی میگردد.