سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

منوچهر چیت سازان – استاد هیدروژئولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدچمران اهواز
سعید ترک قشقایی نژاد – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی
ناصر اسدی – دکترای هیدروژئولوژی

چکیده:

ابراهه ها یکی لایه های مهم در پتانسیل یابی منابع آب در سازندهای سخت می باشند از این رو جهت صحت سنجی نتایج حاصل از پهنه بندی تراکمی آب راهه ها تصمیم به بررسی بعد آنها با استفاده از فرکتال و مقایسه آن با روش تراکمی GIS گرفته شد دراین بررسی منطقه مورد مطالعه به هفت پهنه gو fو eو dو cو bو a تقسیم شده است دو پهنه a,b دربخش جنوبی تاقدیس بیرگ و پنج پهنه g,f,e,d,c در بخش شمالی تاقدیس بیرگ در نظر گرفته شدند. تحلیل فرکتالی برای ابراهه های این منطقه به روش مربع شمال انجام گرفته است با استفاده از ترسیم نمودارهای log-log فراوانی N برحسب عکس طول ۱/r برای هر پهنه یک بعد فرکتالی محاسبه شده است بعد فرکتالی مربوط به آبراهه ها در بخش جنوبی تاقدیس بیرگ مقدار حداقل را برای پهنه b نشان میدهند Da=0/987.