سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عثمان محمدپور – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، دانشجوی دکتری عمران آب واحد علو
احمد خدادادی – استادیار دانشگاه شهید بهشتی،

چکیده:

نظربه ماهیت تصادفی سیل،مطالعه آن مستلزم استفاده از روش های تجزیه و تحلیل آماری می باشد، تحلیل فراوانی یکی از مفیدترین وکاربردی ترین روش های علم آمار است که درتحلیل پدیده های تصادفی نظیر سیل بکار گرفته می شود. تاکنون تحلیل فراوانی سیل یکمتغیره)عموما بر مبنای اوج سیل( بطور وسیعی در مطالعات هیدرولوژیکی مورد استفاده قرارگرفته است.با توجه به پیچیدگی پدیده سیل و پیروی این پدیده از سه متغیر اصلی اوج، حجم و زمان تداوم، تحلیل فراوانی یک متغیره سیل باعث می شود که تاثیر همزمان متغیر های وابسته در نظر گرفته نشود و نتیجتا منجر به کمتر یا بیشتر برآورد شدن ریسک هیدرولوژیکی گردد . بنابراین تحلیل فراوانی سیل چند متغیرهمی تواند راهکار مناسب تری باشد. در این مقاله تحلیل فراوانی سیل سه متغیره)اوج،حجم وتداوم( با استفاده از روش تابع مفصل ۱ سه بعدی خانواده Plackett که درمقایسه با خانواده های دیگر تابع مفصل از مزایای بیشتری برخوردار است،انجام شده است. جهت برآورد پارامتر های تابع مفصل علاوه بر بهره گیری از روش مرسوم حداکثر تابع درستنمائی نما لگاریتمی که نیازمند محاسبات خیلی پیچیده ریاضی است ، روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک) GA ( نیز مورد استفاده قرار گرفته است. جهت بررسی کارائی روش پیشنهاد شده،از داده های ر ودخانه مهاباد، یکی از رودخانه های مهمی که به دریاچه ارومیه می ریزد، استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد استفاده از روش الگوریتم ژنتیک باعث افزایش دقت محاسبات و پرهیز از محاسبات ریاضی نسبتا پیچیده و وقت گیر می شود