سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

النا اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد
محمدتقی اعلمی – دانشیار گروه عمران هیات علمی دانشگاه تبریز
عثمان محمدپور – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد ، دانشجوی دکتری عمران

چکیده:

بسیاری از پدیده های هیدرولوژیکی نظیر سیل، خشکسالی ، … مستعد پیروی از مدل های قطعی نیستند و باید بصورت احتمالاتی بررسی گردند. تحلیل فراوانی سیل بصورت مرسوم بر اساس یکی از مشخصات سیل که معمولاً اوج می باشد بررسی می گردد . نظر به اینکه پدیده سیل دارای مشخصات دیگری نظیر حجم سیل و مدت زمان تداوم سیل می باشد در بسیاری از موارد تحلیل فراوانی سیل با یک متغیر (پیک سیل) منجر به نتایج نادرست می شود برای مثال ممکن است دو سیل متفاوت با اوج یکسان ، مدت زمان و حجم سیل متفاوتی داشته باشند بنابراین تحلیل فراوانی سیل با استفاده از توابع توزیع تجمعی یک متغیره منجر به کم یا بیش برآورد نمودن پدیده سیل می شود.در این مقاله ابتدا داده های موجود به توابع توزیع آماری برازش داده شده و با استفاده از آزمون نکویی برازش توزیع مقدار حد نهایی (گامبل) انتخاب گردیده است و یک توزیع دو متغیره حدی (گامبل)که از توزیعات حاشیه ای گامبل ساخته شده برای آنالیز توزیعات توام پیک و حجم ارائه گردیده است. برمبنای توزیع های حاشیه ای توزیع توام اوج – حجم و توابع توزیع شرطی استخراج شده است. بر اساس توابع استخراج شده مقادیر متغیرها به ازای دوره بازگشت های مختلف برآورد شده است.به منظور بررسی کارائی روش ارائه شده ، از داده های پیک سیل و حجم سیل جریان ورودی به مخزن سد شهرچایی ارومیه استفاده گردیده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که تحلیل فراوانی دو متغیره نسبت به تحلیل فراوانی یک متغیره واقع بنیانه تر است