سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید عمرانیان – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
مریم محمدپور –

چکیده:

یکی از روشهای پیش بینی سیلاب طرح استفاده ازتحلیل فراوانی سیلاب است دراین تحقیق با برازش داده های ایستگاه هیدرومتری پل بهراملو حوضه ارومیه توسط توابع توزیع چگالی احتمال پارامترهای توزیع براورد شده اندسپس با ارزیابی برازش با دو روش گشتاورها و حداکثر درست نمایی ازمون نکویی برازش انجام شد نهایتا مقدا ردبی به ازای دو ره بازگشت های مختلف بدست آمد و با نتایج بدست آمده از نرم افزار HYFA مقایسه شد باتوجه به اینکه مقدار متوسط درتوزیع و بی پنج پارامتری کمترین می باشد بنابراین این توزیع بهترین روش برای برازش داده ها با استفاده از ازمون کلموگروف اسمیرینوف می باشد.