سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد شهابی – دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی آب، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
مسعودرضا حسامی – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر

چکیده:

باوجود سابقهی زیاد مطالعات در زمینهی تحلیل فراوانی سیلاب، هرساله روشهای نوینی در این شاخه ارائه میشود، که بیانگر اهمیت آن در مطالعات هیدرولوژیکی است. با توجه به مهم بودن افزایش دقت در این زمینه، در این مطالعه به تحلیل فراوانی سیلاب با استفاده از تبدیل موجک ها پرداخته است. مزیت عمدهی روش تبدیل موجکها نسبت به سایر روشها، عدم حذف دادههای مورد استفاده است، بهگونهایکه این انتظار را ایجاد میکند که با توجه به ورود تمامی دادههای مورد مطالعه، نتایج حاصل از آن دقیقتر و قابل استفادهتر باشد. در این مطالعه پس از ورود تمام دادهها و انجام تحلیل فراوانی با استفاده از توابع موجک، مشاهده شد که نتایج با روشهای متداول (روشهایی که در آنها از دادههای حداکثر سالانه و سریهای جزئی استفاده میشود) اختلاف قابل ملاحظهای دارد، از اینرو پس از بررسیهای گوناگون این نتیجه حاصل شد، که با استفاده از روش ترکیبی، تحلیل فراوانی انجام شود، که نتایج تا حد قابل ملاحظهای به نتایج سایر روشها نزدیکتر شدند. روش ترکیبی مورد استفاده، ترکیب روش موجکها با روش حد آستانه است، بهطوریکه با درنظر گرفتن معیار ۱۰ %، تمامی دادههای کوچکتر از ۹۰ % کوچکترین دادهی حداکثر سالانه حذف شدند، تا تأثیر دبیهای بسیار کوچک در نتایج نهایی کمتر شود. این روش بر روی داده های حوضهی رودخانهی پلرود، واقع در شرق استان گیلان، با توجه به اهمیت این رود در استان گیلان انجام شدهاست.