سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد شهابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی آب
مسعودرضا حسامی کرمانی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
علیرضا دانشمند شیخ الاسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی آب

چکیده:

در تمامی کارهای عمرانی و پروژه های مربوط به مدیریت منابع آب انجام مطالعات هیدرولوژیکی همواره الزامیست در ابتدای این مطالعه استقلال داده ها بصورت گرافیکی و سپس همگنی وایستایی داده ها بصورت آماری مورد بررسی قرارگرفته است همچنین با توجه به اهمیت حوضه ابخیز رودخانه ی پلرود تحلیل فراوانی رودخانه ی مذکور دراین مطالعه مورد توجه قرارگرفته است دراین مطالعه از روش حداکثر سالانه با توزیع نرمال برای تحلیل فراوانی سیلاب استفاده شده است و چون داده های موجود بطور قابل ملاحظه ای از توزیع نرمال فاصله دارند لذا با استفاده از روش باکس – کاکس داده ها نرمالیزه شده اند که این کار تاثیر کاملا چشمگیری برروی نزدیک کردن داده ها به توزیع نرمال دارد علاوه بر توزیع نرمال دراین مطالعه با استفاده از تطبیق روش گشتاورها با توزیعهای نمایی گامبل دوپارامتری ، پیرسون تیپ III لوگ پیرسون تیپ III و همچنین روش تجربی ویبول نیز تحلیل فراوانی سیلاب انجام شده و در پایان نتایج حاصل از روشهای گوناگون با هم مقایسه شده اند.