سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدسعید اسلامیان – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا فرزانه – کارشناس ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه بیرجند
هادی حسن زاده – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان
ابوالفضل اکبرپور – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند

چکیده:

از بین انرژی های نو، بنظر میرسد که استفاده از انرژی خورشید وباد درکشورما اقتصادی تر و مقرون به صرفه تر باشد. بمنظور استفاده از انرژی باد ابتدا نیاز به بررسی وضعیت بادخیزی منطقه و بررسی های آماری بر اساس گزارش ها و آمارهای هواشناسی الزامی می باشد. در این پژوهش به بررسی سرعت متوسط و سالانه باد در ایستگاه سینوپتیکبیرجند در طول دوره آماری ۱۹۵۵تا ۲۰۰۵ پرداخته شد. ابتدا بوسیله نرم افزار Frequency AnalysisFloodتوزیع آماری مناسب برای داده های سالانه انتخاب و نمودار آن ترسیم شد سپس مقادیر سرعت متوسط با دوره های بازگشت مختلف با سرعت نامی و حداکثر مجاز در توربین ها مقایسه گردید. پس از آن به بررسی سرعت های متوسط و حداکثر ماهانه در دوره های بازگشت مختلف پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که سرعت متوسط سالانه و ماهانه کمتر از محدوده بیشترین میزان تولید انرژی توربین ها بوده ولی مقادیر حداکثر سالانه و ماهانه از حداکثر مجاز توربین ها کمتر بوده و در هیچ ماهی شاهد خارج شدن توربین از مدار تولید انرژی در ایام سال نمی باشیم.