سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرشاد فتحیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

برای تحلیل فراوانی ریزشهای جوی می توان از دو روش پارامتری و غیرپارامتری استفاده کرد معمولا برای براورد پارامترها از روش های پارامتری مختلفی نظیر گشتاورهای متداول حداکثر درست نمایی و گشتاورهای وزنی احتمال استفاده می شوند دراین پژوهش از روش گشتاور معمولی و گشتاور خطی که یک روش جدید و حالت خاصی از گشتاورهای وزنی احتمال است استفاده شده است بنابراین داده های ماهانه و سالانه بارندگی های پنج ایستگاه قدیمی ایران شامل اصفهان، بوشهر، تهران، جاسک و مشهد با روشهای براورد گشتاور خطی و متداول به سیزده تابع توزیع مختلف نظیر لجستیک تعمیم یافته مقادیر حدی تعمیم یافته و … برازش یافته اند نتایج به دست امده نشان میدهد که مقادیر برآورد شده با روش گشتاور خطی در مقایسه با روشگشتاور متداول دارای کمترین میزان انحراف از داده های مشاهده شده یا به عبارت دیگر دارای حداقل مقادیر متوسط انحراف نسبی و متوسط مربع انحراف نسبی می باشند. همچنین توابع توزیع ۳ پارامتری نظیر پیرسون ۳ لجستیک تعمیم یافته مقادیر حدی تعمیم یافته و لگ نرمال ۳ بهترین برازش را به داده های بارندگی ماهانه و سالانه دارند.