سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

چکیده:

در این مقاله، بر اساس آزمایشهای تجربی و تحلیل المان محدود، رفتار ورق در فرآیند فرمدهی تدریجی دونقطهای بررسی شده است. در این فرآیند، ورق فلزی بر روی سنبهای با شکل خاص قرار میگیرد و با حرکت تدریجی وبرنامهریزی شدهی ابزار به دور سنبه، تغییر فرم موردنظر (متناسب با شکل سنبه) در ورق ایجاد میشود. همچنین، به منظور ایجاد حرکت کنترل شدهی ابزار از ماشین کنترل عددی استفاده شده است. در این تحقیق، با استفاده از نرمافزارABAQUS تحلیل جامعی از فرآیند فرمدهی تدریجی دونقطهای ارائه میگردد. مهمترین چالش در شبیهسازی این فرآیند، مدلسازی حرکت ابزار در نرمافزاراست. اهمیت این موضوع زمانی افزایش مییابد که مسیر حرکت ابزار مطابق با مسیر دریافت شده از کنترلر در محیط نرمافزار شبیهسازی گردد. در این صورت، تعریف چندین هزار نقطه ضروری به نظر میرسد. در این مقاله، با استفاده از روشی نوین مسیر کنترلشدهی ابزار در نرمافزار مدلسازی شده است