سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن کاروان مسجدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
نجف هدایت – استادیار و رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
علی روحانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

پدیده رسوبگذاری ناشی از فرسایش خاک درحوزه های ابریز بالاخص مناطق خشک و نیمه خشک که فاقد پوشش سبز کافی گیاهی می باشد یکی از عوامل مهم درمطالعات پروژه های مهندسی رودخانه بود ه که بدون مدیریت مناسب می تواند چالشهای عمده ای دربهره برداری ونگهداری از سازه های ابی را ایجاد نماید تبعات این پدیده نه تنها تغییرات قابل توجهی در رفتار رودخانه ایجاد م یکند بلکه قادر خواهد بود که ناپایداریدر مدیریت بهره برداری ونگهداری از شبکه های پایین دست و اراضی ابخور آن نیز ایجادکند لذا مدلهای ریاضی را می توانندبعنوان ابزارهای مناسب که مبتنی بر تحلیل معادلات حاکم بر پدیده های موثر در آبشستگی انتقال و توزیع و ته نشینی رسوب باشد جهت پیش بینی میزان رسوبگذاری در سدها و برآورد عمر مفید آنها مورد استفاده دراین مطالعه قرار گرفت. هدف ازاین پژوهش شبیه سازی روند رسوبگذاری و فرسایش درمحل ابگیرهای شرق و غرب دز با استفاده از نرم افزار Gstars3.0 جهت پیش بینی وضعیت این پدیده در دوره های زمانی مختلف و حتی المقدور کاهش تبعات مخرب آن که می تواند روی بهره برداری و نگهداری از سازه های پایین دست تاثیر گذار باشد نتایج حاصله نشان داد که در دورترین مقاطع مواد درشت دانه تمایل به نهشت داشته که دلیل ان را می توان وجود پل شناور و صخره هایی در بالا دست سد انحرافی دز تحلیل نمود.