سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سرور شمس نجاتی – کارشناس ارشد علوم محیط زیست و کارشناس محیط زیست اداره کل محیط زیست گیلا
ساسان شمس نجاتی – کارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین و کارشناس محیط زیست اداره کل محیط ز

چکیده:

در فرایند ارزیابی اثرات طرحهای توسعه در محیط زیست(EIA) یکی از مهمترین بخشهایی که عمدتا کمتر توجه و حتی نادیده گرفته میشود تعیین فاصله دقیق تاثیر پذیر غیر مستقیم در محیط بیولوژیک است که با عنوان تاثیر بر الگوی رفتار گونه های حیات وحش در مراحل اجرایی احداث و طول دوره بهرهبرداری و عنوان تعیین عمق مطالعه وحدود تحت تاثیر اجرای طرح است . از اینرو به منظور توسعه فرایند کمی قابل بسط در سایر گونه ها این مطالعه به طور موردی در بخشی از زیستگاه گونه جرد ایرانی با نام علمی meriones persicus که داخل محدوده حفاظت شده آقداغ استان اردبیل که مسیر احداث جاده کلور-درام از بخش جنوب و داخل و بخشی از زیستگاه حضور گونه بود اجرا و مد نظر قرار گرفت . بدین منظور با بازدید میدانی و نمونه برداری کوادراتی در تعداد ۱۴ کوادرات با ابعاد عرض ۳ و طول ۵ متر با فواصل دقیق ۲۵ متر دو طرف جاده اجرا گردید و داده های تغییرات در حضور گونه در لانه ها در نرم افزار spss با آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و LSD در سطح معنی دار ۰٫۰۵ و آزمون فرض اجرا گردید. نتایج مطالعه ضمن رد فرض صفر در خصوص عدم تفاوت معنی دار حضور گونه در کوادراتها بیانگر حریم تحت تاثیر ۱۷۵ متر از محور جاده بود که در قالب معادله ریاضی به عنوان فاصله دقیق تاثیرپذیر غیرمستقیم این طرح بر الگوی رفتار زیستی گونه مورد بررسی می باشد و به عنوان راهکار اجرایی کمی سازی فرایند در این بخش از مطالعات قابل بسط برای سایر گونه ها در شرایط مشابه می باشد. .