سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش خانواده، دانشجو، دانشگاه

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

مقصود امین خندقی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
مرضیه جوادی گوران ترکیه – دانشجویان کارشناسی ارشد برنامه درسی
محدثه سپندار –

چکیده:

دانشگاه به عنوان یکی از عمده ترین نهدهای آموزشی وظیفه تربیت نیروی متخصص را برعهده دارد و می تواند نقش تعیین کننده ای برای اینده اجتماعی فرهنگی و اقتصادی جامعه بطور اعم ودانشجویان بطور اخص ایفا نماید حضور دانشجویان درمحیطهای دانشگاهی سبب می شود که آنان توانایی های متعددی را مانند مسولیت پذیری آمادگی شجاعانه برای تغییر و تحولات درمسیر زندگی و استقلال به دست آورند و یا اینکه از دانشگاه متوقع باشند البته دانشجویان قبل از ورود به عرصه دانشگاه درخانواده های متفاوتی می زیسته اند و توانایی های آنان ز جمله میزان استقلال فردی با توجه به شرایط فرهنگی اجتماعی اقتصادی و عاطفی خانواده هایشان متمایز از هم بوده است بنابراین افراد به هنگام ورود به دانشگاه به عنوان دانشجو تجربیات مختلفی را با خود به محیط دانشگاه می آورند این تجربیات درنهادهای دانشگاهی قطعا دچار تغییر و تحول گردیده و میتواند منجر به بروز شخصیتهای جدید درآنان شود یکی ازاین ویژگیها ویژگی استقلال است که به نظر می رسد میزان آن با ورود دانشجویان به دانشگاه دچار تغییرات جدی می شود هدف کلی این پژوهش بررسی چالشها و پیامدهای فاصله احتمالی بین استقلال کسب شده دانشجویان قبل ا زورود به دانشگاه با زمان برخورداری از تحصیلات و برنامه های درسی دانشگاهی برای خانواده ها و جامعه بعد از فارغ التحصیلی آنان است.