سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد فدویان – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
منصور قلعه نوی – استادیار دانشکده مهندسی عمران – دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی اژدری مقدم – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

عوامل مختلفی موجب رفتار غیر خطی سازه های بتن آرمه می شوند که یکی از مهمترین آنها ، ایجاد خوردگی در آرماتور های درون بتن می باشد ،زیرا خوردگ ی باعث کاهش مقاومت و افزا یش شکل پذیری سازه ها می گردد . لذا به منظور اطمینان از عملکرد ایمن ی ک سازه بتن آرمه که در معرض عوامل خوردگ ی قرار دارد ، تنها پرداختن به تعم ی ر و روشها ی ترم یم و تقوی ت اعضا ی آس یب دی ده کاف ی نم ی باشد ، بلکه آگاه ی از خصوصیات م یکانیکی و سازه ا ی آنها و توجه به دوام و پ ایایی بتن با در نظر گرفتن رفتار سازه ای نتایج مناسب تری را به دنبال خواهد داشت.( ۱). با توجه به اهم یت موضوع و محدود یت زمان ، فضا ، بودجه و هزینه ی تحقیقات آزمایشگاهی ، دراین تحقیق با یکسری فرض یات در نرم افزار المان محدودAbaqus سازه های بتنی آرمه آسیب دیده بر اثر خوردگی را مدل نموده و نتایج حاصل را با نتایج آزمایشگاهی در خارج کشور مقایسه می کنیم با این هدف که راهکاری مناسب جهت مدلسازی سریع نمونه های آزمایشگاهی ارائه نماییم.