سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا فرساد – کارشناس ارشد سازه، دانشکده فنی ، دانشگاه تهران
رضا عطارنژاد – استادیار دا نشکده مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
امیرمحمد امیرابراهیمی – دکترای سازه، شرکت ساختمانی تابلیه

چکیده:

در این مقاله تحلیل غیر خطی تیرهای بتن آرمه با در نظر گرفتن رفتار دقیق بتن در فشار کشش مورد بررسی قرار می گیرد . رفتار متفاوت بتن در کشش وفشار ، ترک خوردگی در کشش ، وخرد شدگی در فشار، تغییرات مدول الاستیسیته با تنشهای وارده وعملکردهای یک محوره ، دو محوره و سه محوره بتن از جمله پیچیدگیهایتحلیل سازهه ای بتنی می باشد . ابتدا تیرهای بتن آرمه با استفاده از نرم افزارهای قدرتمند تجاری ANSYS وATENA وپس از ذکر محاسن ومعایب ودرصد خطای متوسط هر یک از دو نرم افزار در پیش بینی بار نهایی وتغییر مکان تیرهای بتن آرمه ، برنامه جدیدی بر پایه اجزاء محدود وبا استفاده از دقیق ترین مدلهای رفتاری بتن در کشش وفشار وبا لحاظ نمودن تغییرات مدول الاستیسیته در حالتهای تنش دو محوره به زبان فرترن ارائه شده است که دقت بیشتری نسبت به این نرم افزارها دارد.نهایتٌا به منظور مقایسه با سایر مقالات وروشهای موجود در اردبیات فنی مقادیر بار نهایی و تغییر مکان گسیختگی تیرها مورد بررسی قرارگرفته ودر
صد خطای هر یک از آنها با روش ارائه شده ونتایج آزمایشگاهی بیان می گردد.