سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهرام موسوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد
رامین رستمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحدمیاندوآب
سعید ایمانی – کارشناس ارشد سوانح طبیعی شهرداری تبریز تبریز

چکیده:

تخمین دقیق بزرگی یا شدت زلزله از مواردی است که در احداث سازه های مختلف اهمیت زیادی دارد اطلاع دقیق از زمان وقوع زلزله بسیار مشکل است و پیش بینی وقوع آن یکی از موارد بسیار مهم در مدیریت غیرسازه ای می باشد با استفاده از روشهای آماری و تحلیلهای احتمالاتی می توان با درصد اطمینان مختلف وقوع و بزرگی زلزله را بررسی نمود در این تحقیق با استفاده از گشتاورهای معمولی و با استفاده از آمار ۲۳۹ زلزله ثبت شده در منطقه مورد مطالعه اقدام به تحلیل آماری زلزله شده است برای این منظور ۲۸ مدل آماری تشکیل و از بین آنها بهترین مدل انتخاب گردید دراین مدلها از توزیع های مختلف آماری از قبیل توزیع نرمال، پیرسون، نمایی، گامبل و فریشت به همراه روابط احتمال تجربی ویبول گرین گورتن، توکی و هیزن استفاده شد. برای تعیین بهترین توزیع آماری از روش تست بهترین برازش و برای تعیین بهترین رابطه احتمال تجربی از روش تحلیل خطا بین داده های تخمینی و مشاهداتی استفاده گردید.