سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس عباس زاده شهری – مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل، پژوهشکده مهندسی سازههای امن
محمدیاسر رادان – مجتمع دانشگاهی آمایش و پدافند غیرعامل، پژوهشکده مهندسی سازههای امن

چکیده:

ارزیابی اثر ساختگاه یکی از مهمترین مسائل موجود در زلزلهشناسی میباشد. در این حالت تحلیلهای پاسخ زمین جهت پیشبینی جنبش زمین وتدوین طیف طرح، به منظور تعیین تنشها و کرنشهای دینامیکی برای ارزیابی خطرات روانگرایی و محاسبه نیروهای ناشی از زلزله که میتواند سبب ناپایداری زمین و سازههای حائل گردد، بکار میروند. این مقاله بر مبنای روش هیپربولیک استاندارد و به کمک آزمونهای صحرایی و آزمایشگاهی به همراه ترکیب چند نرمافزار روشی جدید را برای ارزیابی پاسخ ساختگاه ارائه میدهد. به منظور تائید و تعیین دقت، روش پیشنهادی با روشهای مرسوم موجود در تحلیلهای خطی معادل و غیرخطی نیز مقایسه گردید. نتایج حاکی از سازگاری مناسب پاسخ روش پیشنهادی با روشهای مقایسه شده داشت