سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمودرضا حسینی طباطبایی – استادیار دانشگاه زابل
محمدرضا اصفهانی – استاددانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

درتحلیل غیرهندسی و مصالح قابها بخش رفتارغیرخطی هندسی اثرات p- یا تغییر شکلهای بزرگ مستقل از رفتار مصالح می باشد دراین پژوهش رفتار غیرخطی هندسی که ناشی از رفتار غیرخطی مصالح است درتحلیل مقاطع بتن مسلح بررسی شده است به دلیل تغییر رفتار مصالح درطی بارگذاری محور مبنای واقعی مقطع مرکز سفتی که از رابطه تعادل در آغاز هرگام بارگذاری بدست می آید درارتفاع آن جابجا می شود بنابراین تحلیل غیرخطی انجام شده از مرتبه دوم هندسی و مصالح خواهد بود و ویژگیهای مقطع از جمله خروج از محوری واقعی درطی بارگذاری تغییر می کند ایندرحالی است که درتحلیل های رایج از محور مبنای ثابت همچون مرکز پلاستیک استفاده می شود دراین تحلیل ها به دلیل ثابت فرض کردن محور مبنا تنها مرتبه غیرخطی مصالح وارد تحلیل می شود.