سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوالفضل عربزاده – استادیار گروه سازه دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
رضا آقایاری – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
سعید اینانلو – کارشناس آزمایشگاه سازه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

روش اجزای محدودغیرخطی یکی از روشهای عددی شناخته شدهدر تحلیل سازه هاست که به دلیل رفتار پیچیده اعضای بتن مسلح که همواره در معرض تحت خوردگی است کاربرد زیادی در تحلیل غیرخطی تیرهای عمیق بتن مسلح دارد دراین مقاله ۱۶ نمونه تیر عمیق بتن مسلح که قبلا توسط نگارندگان آزمایش شده بود با بکارگیری روش اجزا یمحدود توسط نرم افزار ansys تحلیل غیرخطی شد در ساخت این نمونه ها از آرایشهای مختلف آرماتور برشی با مساحت های مختلف استفاده شده بود نمونه های مورد تحلیل بصورت تیرهای بتن مسلح با تکیه گاه ساده در دو انتهای خود مدلسازی شدند بارگذاری نمونه ها شامل دو بار نقطه ای مساوی بود که دروجه فوقانی تیرعمیق به دو نقطه متقارن اعمال می گردید با استفاده از نتایج تحلیل حاصله رفتار ظرفیت نهایی و سختی نمونه های آزمایش شده با مشاهدات آزمایشگاه مقایسه گردید.