سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن جهانشاهی – استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشگاه امام حسین
عباس تقی زادکان – کار شناس ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه امام حسین

چکیده:

اغلب سیستم های تجارت الترونیک از جمله سیستم پرداخت به کمک تلفن همراه دانش افزاری وکیفی بوده واین واقعیت توام با محدودیتهای اجرایی و تخصصی، به پیچیدگیهای برنامه ریزی و تحلیل این پروژههادامن میزند. با توجه به عواملی از قبیل کمبود تجربه و دانش، اطلاعات ناکافی، تأثیر رفتار انسان و پویایی محیط میتواننتیجه گرفت که عدم قطعیت گستردهای بر فضای این پروژه ها حاکم است. سؤال اصلی که در اینجا مطرح می شود این است که با توجه به پیچیدگی و همچنین عدم قطعیت بسیاری از عوامل مؤثر در اجرای اینگونه پروژه ها، چگونه میتوان میزان موفقیت آنها را مدل سازی کرده عوامل این موفقیت را تحلیل نمود؟ باتوجه به غیر قطعی بودن بسیاری عوامل تأثیر گذار، رویکرد فازی میتواند در مدل کردن و حل مسئله مؤثر واقع شود. در چنین رویکردی کل مسئله بصورت یک شبکه قابل نمایش می باشد. در این شبکه اگر گره ها یا همان عوامل تأثیرگذار (مفاهیم یا متغیرها) در موفقیت پروژه بصورت مجموعه های فازی و پیکان های جهت دار یا همان روابط علت و معلولی بین این عوامل بصورت قواعد فازی تعریف شوند، شبکه و گراف حاصل یک نگاشت ادارکی فازی Fuzzy Cognitive Map (FCM خواهد بود . بکمک نگاشت های ادراکی فازی میتوان روابط علت و معلولی بین متغیرهای یک پروژه را تجزیه و تحلیل کرده و میزان موفقیت پروژه را ارزیابی نمود. هدف اصلی این تحقیق معرفی نگاشتهای ادراکی فازی و کاربرد آنها در شناسایی و تحلیل عوامل موفقیت در سیستم پرداخت بکمک تلفن همراه میباشد.