سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدزاهد حاجی تقی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت کشاورزی
شقایق خیری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
محمد جلیلی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده:

بهره وری به عنوان یک فرهنگ و یک نگرش عقلایی به کار و زندگی درو اقع استفاده ی مناسب از امکانات برای حصول نتیجه ی مطلوب بوده و کارایی و اثربخشی دو عنصر اصلی بهره وری هستند دراین مقاله به تحلیل و بررسی عوامل موثر بربهره وری کارکنان سازمان جهادکشاورزی استان زنجان و شناخت این متغیر پرداخته شده و هدف تحقیق کاربردی و طرح تحقیق توصیفی همبستگی می باشد جامعه ی آماری تحقیق شامل ۲۵۵ نفر از کارشناسان سازمان جهادکشاورزی استان زنجان بوده که با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۱۵۳ نفر انتخاب شده اند پرسشنامه ی ساخت محقق با ۱۲۵ گوبه و در ۳ بخش ابزار تحقیق می باشد که روایی آن توسط پانلی از اساتید متخصص تایید شده و آلفای کرونباخ بدست آمده با مقدار ۰/۹۷ نیز پایایی آن را تایید می کند. از نرم افزار SPSS16 جهت تحلیل داده ها استفاده شده و نتایج حاکی از آن است که ۷۶/۳ درصدپاسخگویان N=116 دارای وضعیت استخدامی رسمی بوده و ۶۳/۴ درصدکارکنان در رشته ی کشاورزی تحصیل کرده اند.