سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیرحسین پیرمرادی – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهر
آرزو میرزایی – کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه تحلیل عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در طرح های مقابله با بیابان زایی در منطقه طراز ناهید استان مرکزی بودکه بدین منظور تعداد ۱۷۹ کشاورز با استفاده از فرمول کوکران به عنوانجامعه آماری به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب گردید ابزار جمع آوری اطلاعات دراین مطالعه پرسشنامه بود که روایی آن با توجه به نظر اساتید و کارشناسان سازمان جنگلها و مراتع و پایایی آن نیز از طریق محاسبه آلفای کرونباخ ۰/۷۲ مورد تایید قرارگرفت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و نتایج حاصل از همبستگی نشان داد که بین متغیرهای عوامل فرهنگی / اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل آموزشی / ترویجی ، عوامل قانونی با متغیر مشارکت نیز رابطه معناداریدر سطح ۱ درصد وجوددارد نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که عوامل فرهنگی / اجتماعی و عوامل اقتصادی مهمترین عوامل بوده و ۳۶ درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمودند.