سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

ابوالفضل یحیی آبادی – استادیار
جواد میرمحمدصادقی – استاد
محسن کاظمی راد – کارشناسی ارشد اقتصاد و برنامه ریزی

چکیده:

دراین مطالعه تلاش شده است تا عوامل موثر برپذیرش بیمه محصول زیتون در استان زنجان شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد تا راهکاری مناسب در جهت گسترش این تکنولوژی و ایجاد امنیت در تولید این محصول استراتژیک فراروی سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور قرار داده شود دراین راستا تحقیق حاضر در شهرستان طارم استان زنجان با جمع آوری داده هایی بصورت مقطعی از طریق مصاحبهحضوری با ۱۹۴ باغدار زیتون و تکمیل پرسشنامه طراحی شده در سال ۸۹ انجام گردیده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل لاجیت و نرم افزارهای SPSSWIN17, EXCEL2007 استفاده گردیده است نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که درجه ریسک گریزی میزان غرامت دریافتی میزان حق بیمه پرداختی میزان سطح زیرکشت میزان سطح تحصیلات مهمترین عوامل سوق دهنده کشاورزان به پذیرش بیمه است درحالیکه عامل داشتن شغل دوم نتوانسته برپذیرش بیمهتاثیر قابل توجهی داشته باشد.