سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا ملکی – استادیار دانشگاه جیرفت
انوش ضمیران – دانشجوی کارشناسی ارشد
باب الله حیاتی – دانشیار دانشگاه تبریز
محسن عادلی – مربی دانشگاه جیرفت

چکیده:

با گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن جایگزینی ماشین های کشاورزی درسامانه تولید این بخش ضروری بهنظر می رسد تمایل کم کشاورزان درخرید ماشین های کشاورزی هزینه های کارگری درمزارع سبزیجات را بالا برده است و مشکلات متعددی را برای تولید کنندگان این محصولات سبب شده است لذا بررسی عوامل موثر برتمایل کشاورزان به سرمایه گذاری و استفاده از ماشین های کشاورزی میتواند درجهت ارتقا مکانیزاسیون و کاهش هزینه های تولید مثمر ثمر واقع شود ازاین رو پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل موثر برسرمایه گذاری کشاورزان سیب زمینی کار شهرستان جیرفت درخرید ماشین های کشاورزی صورت پذیرفته است به منظوردستیابی به اهداف تحقیق تعداد ۷۶ سیب زمینی کار با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی درسال زراعی ۸۸-۸۷ انتخاب شدند و داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و ازطریق مصاحبه حضوری تکمیل گردیدند به منظور تحقق اهداف پژوهش مدل اقتصادسنجی پروبیت به روش حداکثر راستنمایی براوردگردید آماره های LR,LM2 و تجزیه واریانس مدل براورد شده بترتیب فروض معنی داری مدل براورد شده واریانس همسان و عدم وجود هم خطی بین متغیرهای توضیحی را تایید می نمایند.