سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی پژوهان – کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
نوید حبیبی – کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل موثر بر پایدارسازی تشکل آب بران در چهارچوب پژوهش های توصیفی- پیمایشی انجام شده است. نمونه آماری این پژوهش ۱۳۰ گندم کار شبکه آبیاری دز هستند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و با ابزار پرسش نامه مورد مطالعه قرار گرفته اند. ضریب آلفای کرونباخ، به منظور تشخیص پایایی پرسش نامه ها برابر با ۸۹/۰ محاسبه گردیده است. روایی محتوایی پرسش نامه نیز با نظر خواهی از کارشناسان و اساتید مرتبط با موضوع تأیید شده است. پس از تکمیل پرسش نامه ها و گردآوری داده ها از نرم افزار spss برای تحلیل داده ها براساس تکنیک تحلیل عاملی بهره گرفته شد. نتایج مربوط به تحلیل عاملی منجر به استخراج شش عامل شد. این عوامل به ترتیب اهمیت عبارتند از: زیرساخت های شبکه و فعالیت های ترویجی، تسهیلات اقتصادی، مسائل فنی شبکه، سازکارهای اجتماعی، مشارکت مردمی و رضایتمندی اعضاء که در مجموع این سه عامل ۷۲/۶۸ درصد از تغییرات متغیرهای مربوط به عوامل مؤثر بر پایدارسازی تشکل آب بران را تبیین می کنند.