سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

خضر شمسی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

اسکان غیررسمی درایران مانند بسیاری از دیگرکشورهای جهان پدیده ای رو به رشد می باشد که شهرهای کشور را با مسائل جدیدی روبرو ساخته است هدف ازمقاله حاضر تحلیلی پیرامون عوامل موثربرشکل گیری سکونتگاه های غیررسمی درشهرسازی و بطور خاص محله غفاری این شهر می باشد روش تحقیق دراین پژوهش پیمایشی survery بوده و البته از روش کتابخانه ای اسنادی استفاده شدها ست شیوه نمونه گیری به روش سیستماتیک است که توزیع آن به این صورت دربین ۷۰ نفر ازساکنان محله غفاری صورت گرفته است و از این تعداد ۵۹ نمونه مربوط به مساکن غیررسمی و ۱۱ نمونه بقیه مربوط به مساکن رسمی می باشد لازم به توزیع می باشد دراین خصوص مقایسه ای بین مساکن رسمی و مساکن غیررسمی انجام شده است برای ازمون فرضیات از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون ضریب همبستگی اسپیرمن و ازمون chi-square درنرم افزار Spss استفاده شده است.