سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

قادر دشتی – استادیارگروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز
باب اله حیاتی – دانشیارگروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز
مجید جباری – کارشناس ارشد توسعه روستایی

چکیده:

برای دستیابی به توسعه کشاورزی و حضور فعال در بازارهای جهانی، استفاده از مزیت های نسبی زیر بخش های مختلف کشاورزی از جمله واحدهای بهره برداری گلخانه ای می تواند نقش عمده ای داشته باشد. ایران با وجود دارا بودن بیش از ۴۴۰۰ هکتار سطح زیر کشت گل و گیاه زینتی و نزدیکی به بازارهای جهانی، سهم ناچیزی در این بازارها دارد. این مسأله بیان گر وجود مشکلاتی در تولید و توسعه گلخانه ها است که شناسایی آنها می تواند گام مؤثری در جهت رفع نارسایی های وجود داشته باشد. این پژوهش با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گلخانه های گل و گیاه زینتی شهرستان آمل با تحلیل عاملی انجام گرفته است. داده های لازم از طریق سرشماری و تکمیل پرسشنامه از ۱۱۱ نفر از گلخانه داران فعال شهرستان آمل در سال ۱۳۸۸ جمع آوری گردید. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که عوامل اعتبارات و بازار، فنی-آموزشی، زیربنایی، حمایتی، فردی و مالی عمده ترین عوامل مؤثر بر توسعه این واحدها بودند که در مجموع حدود ۶۹ درصد از واریانس توسعه سطح زیر کشت گلخانه ها راتبیین کردند