سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ندا مشرقی – کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
میرمهیار میرصالح پور –
شکراله حاجیوند –
ابراهیم مهرجو –

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر ارتباط مداوم شالیکاران با مراکز خدمات و آموزشهای کشاورزی می باشد. برای گردآوری داده ها از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسط پانل متخصصان و صاحبنظران ترویج کشاورزی مورد تأیید قرار گرفت. ضریب اعتبار پرسشنامه نیز با استفاده، از آزمون آلفا کرونباخ برابر ۷۹/۰ بدست آمد. جامعه آماری شامل کلیه شالیکاران شهرستان بابل می باشد. از این میان تعداد ۱۱۰ شالیکار با استفاده از فرمول کوکران در سال ۸۹-۱۳۸۸ به روش نمونه گیری تصادفی بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند و در نهایت ۹۵ پرسشنامه جمع آوری و با مدل لاجیت تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که تحصیلات، سن، سطح زیر کشت، شرکت در کلاسهای ترویجی، جنسیت، بیمه محصولات کشاورزی، نزدیکی با مراکز خدمات بر ارتباط مداوم شالیکاران با مراکز خدمات و آموزشهای کشاورزی مؤثر می باشد. از این رو پیشنهاد می شود که مراکز خدمات به انواع و اقسام وسایل کمک آموزشی مجهز شوند تا بتوانند فعالیتهای ترویجی را در عرصه های مختلف افزایش دهند