سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

شاداب شادمانی – کارشناس ارشد MBA عضو هیأت مدیره شرکت ساختمانی خانه عمران

چکیده:

امروزه سازمان ها در برهه ای از زمان قرار گرفته اند که تحت عناوین مختلف از جمله عصر دانش، عصر فراصنعتی، عصر جامعه اطلاعاتی، عصر سرعت و بالاخره عصر خلاقیت و نوآوری مطرح شده است؛ و خود را در جهت مدیریت تغییرات شتابان و دگرگونی های ژرف جهانی آماده می سازند؛ به گونه ای که خلاقیت و نوآوری به عنوان یک اصل اساسی از عوامل مهم بقای سازمان ها پذیرفته شده است. به منظور تسهیل در ایجاد ایده های خلاقانه و ایجاد بستر مناسب، بوجود آوردن یک فرهنگ سازمانی مناسب که زمینه ساز ارزشهای مشترک در میان افراد یک گروه می باشد، بسیار مهم می باشد. تحقیق حاضر به بررسی عوامل فرهنگی تاثیرگذار بر خلاقیت و نوآوری سازمانی میپردازد. بر اساس مدل مفهومی تحقیق، پرسشنامهای جهت سنجش شاخصها و اجزای مدل، بین جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان و مدیران سازمان توزیع و پس از تکمیل، جمعآوری شد. دادههای حاصله با استفاده از نرم افزار spss و آزمون همبستگی پیرسون در قالب یک مدل، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که ابعاد پنجگانه عوامل فرهنگی بر روی خلاقیت و نوآوری سازمانی در بین کارکنان و مدیران تأثیر دارد و تمامی فرضیات تحقیق مورد تأیید قرار گرفت. در نهایت به ارائه راهکارهایی در جهت نهادینه کردن خلاقیت و نوآوری در سازمان به منظور رشد و تعالی سازمانی پرداخته شده است.