سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

طاهره چرختابیان – کارشناس ارشد توسعه روستایی
حاجی شیخلینسکی – آکادمی علوم آذربایجان انستیتوی ذخایر ژنتیکی باکو
موسی اعظمی – دکتری توسعه روستایی

چکیده:

مشارکت افرادروستایی درامور زندگی خویش به ویژه دربرنامه های توسعه کشاورزی نظیر تغییر نوع آبیاری نوع کشت و مانند آن با هدف ارتقا توانمندی های آنان رهیافت بسیار مناسبی برای افزایش تولیدات کشاورزی به شمار می آید دراین راستا پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل بازدارنده مشارکت کشاورزان در برنامه های توسعه کشاورزی می باشد از جمله افراد صاحب نظر درخصوص مساله مطرح شده کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی می باشند که جامعه آماری تحقیق را تشکیل میدهند تحقیق از نوع کاربردی و روش تحقیق از نوع پیمایشی می باشد که با استفاده از نمونه گیری احتمالی و سیستماتیک تعداد ۵۸ نفر از کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان همدان انتخاب شدند ابزار تحقیق پرسشنامه می باشد که روایی آن با استفاده از نظرات اساتید رشته توسعه روستایی دانشگاه بوعلی سینا و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی تاییدو پایایی آن با استفاده از فرمول کرونباخ ۸۷ /۰ α>درقسمت اصلی پرسشنامه میزان مشارکت محاسبه گردید.