سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ناهید اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شهرکرد
رحیم ابراهیمی – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شهرکرد
شاهین بشارتی – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

با توجه به ا ن یکه موتور دیزل بخش اصلی تامین قدرت در کشاورزی می باشد. با کاهش ذخا ر ی سوخت های فسیلی و همچنین لزوم کاهش آلودگی محیط زیست فناوری های نوین که از یک جهت با محیط زیست سازگار بوده و از جنبه د گ یر با کاهش هز ن یه های تولد ی به جهاد اقتصاد ی در زم ن یه کشاورزی کمک کند، ضرورت م ی اب ید. در این راستا استفاده از سوخت ها ی جا گ یزین همچون بو ید ز یل در موتور د ز یل اهمیت م ی اب ید. بنابراین در این تحقیق مدل یک چرخه استاندارد هوا ی دیزل با سوخت بیود ز یل در مقایسه با عملکرد چرخه با استفاده از سوخت های فسیلی مورد بررسی قرار گرفت. در این مدل افت های حرارتی ناشی از انتقال گرما به خارج از سامانه درنظر گرفته شد. تغی ر یات راندمان و توان با توجه به تغی ر ی سوخت مصرفی به کمک روش محاسبات عددی و با استفاده از نرم افزار MATLAB مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که نوع سوخت مصرفی و افت ها ی حرارتی ناشی از انتقال حرارت تا ر ثیات کاملآ مشهودی برروی راندمان و توان موتور د ز یل و در نهایت برروی هز ن یه های تولد ی در کشاورزی خواهدگذاشت. نتایج به دست آمده از این تحقیق می تواند در طراحی و ارز ا یبی عملکرد موتورهای دیزل با سوخت بو ید ز یل مورد استفاده قرار گر ید. که یکی از مصارف عمده این موتورها در ادوات وماشین های کشاورزی می باشد