سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمجتبی لاجوردی – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، گروه انرژ یهای نو ایران
ابوالفضل اسنقی – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، گروه انرژ یهای نو ایران
پژمان صالح ایزدخواست – پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده انرژی و محیط زیست، گروه انرژ یهای نو ایران

چکیده:

در این مقاله نتایج عددی حاصل از آنال یز ترمودینام یکی موتور استرلینگ خورشیدی سولو ۱۶۱ با در نظر گرفتن حجم مرده و اثرات غیر ایده آل بودن بازیاب در حالت دما ی ثابت مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج نشان می دهد که افزایش اختلاف دمای بین منبع گرم و منبع سرد، سبب افزایش بازده و عملکرد موتور می گردد .همچنین مشخص گردید که کار خالص خروج ی موتور بافشار متوسط به طور خطی متناسب است . بررس ی تاث یراتحجم مرده بر روی عملکرد موتور نشان داد که افزایش حجم مرده در هر یک از فضاهای موتور سبب کاهش راندمان و کارخروجی از موتور م یگردد. بر مبنا ی بررس یها ی صورت گرفته در این تحقی ق مشخص گرد ی د که بازده موتور در اختلاف فاز ۱۱۰ درجه بیشترین مقدار خود را دارد در حالیکهکار خالص خروجی در زوایای حدود ۹۰ درجه به ب یشتر ین مقدار خود میرسد.