سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عباس علیپور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
مجتبی نیک سخن – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته معماری، موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران (ب
امیر متقی – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته معماری
محمدعلی راستی – دانشجوی کارشناسی ناپیوسته معماری

چکیده:

سیستم حمل و نقل عمومی و بخصوص قطارشهری، در دنیا از اهمیت خاصی برخوردار است، بطوری که با افزایش نیاز به حمل و نقل در مقیاس کلان، زمینهء تحقیقات فراوانی را بوجود آورده، که با شناخت مسائل ومشکلات مسافرین و میزان رضایت آنان، بهره وری این سیستم را ارتقا خواهد داد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با هدف کلی سنجش میزان رضایت شهروندان از عملکرد ایستگاه قطار شهری گلشهر درکرج تنظیم گردید. جامعه آماری این پژوهش کلیهء شهروندانی بوده اند که برای مسافرت های درون شهری خود به این ایستگاه مراجعه کرده که از میان آنان تعداد ۳۸۴ نمونه را با استفاده از فرمول کوکران و به روشتصادفی ساده انتخاب و با بکارگیری ابزار پرسشنامه مورد پرسشگری مستقیم قرار گرفته اند. اطلاعات جمع آوری شده در قالب نرم افزارSPSS و آزمون های آماری Correlate و Chi-Square مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون X2 نشان داده که رضایت شهروندان از عمکلرد پلان و عناصر معماری این ایستگاه با ضریب ۳۸۰٫۴۵۳ X2= درجه آزادی ۴ در سطح ۱ درصد معنا دار بوده است، بطوریکه ۷۷٫۷ % از پاسخگویان میزان رضایت خود را در حد متوسط تا کم ارزیابی کرده اند. همچنین بین میزان رضایت از عملکرد پلان و عناصر معماری این ایستگاه با متغیرهایی همچون اطلاع رسانی زمان حرکت، سرعت قطار شهری، زمان حرکت قطارها، جانمایی مناسب غرفه های فروش، بهداشت و نظافت داخلی ایستگاه، فضا سازی، مکان احداث ایستگاه، گرافیک محیطی، شکل ورودی ایستگاه، نمای بیرونی ایستگاه، به ترتیب، رابطهء معناداری در سطح ۰٫۰۱ مشاهده شده است