سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی هادیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه بیرجند
علی شهیدی – استادیار گروه مهندسی آ ب دانشگاه بیرجند
ابوالفضل اکبرپور – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
محمدرضا فرزانه – کارشناس ارشد مهندسی منابع آب

چکیده:

بررسی های موجود نشان میدهد که پدیده تغییر اقلیم تاثیر به سزایی در معادلات هواشناسی به خصوص بارش دارد و بدین جهت درا ین پژوهش سعی شده تغییرات بارش در دوره اتی ۲۰۲۴-۲۰۱۱ را نسبت به دوره پایه مورد ارزیابی قرار دهیم در راستای این امر از مدل گردش عمومی جو AOGCM ECHO-G تحت سناریوی A1 استفاده نمودیم و سپس به کمک مدل اماری LARS-WS ریز مقیاس نمودیم. عدم قطعیت داده های خروجی مدل را بررسی نمودیم تا توانایی مدل را در براورد منابع عدم قطعیت بسنجیم نتایج ح اکی از این بود که داده های خروجی تا حد زیادی منابع عدم قطعیت را در براورد پارامترهای هواشناسی به خصوص بارش در نظر گرفته است همچنیندرایستگاه سینوپتیک بیرجند میانگین بارش سالانه به میزان ۳/۷ میلیمتر افزایش داشته اما این افزایش در سالهای متمادی نوسانات زیادی دارد در ادامه ارزیابی تغییرات میانگین بارش ماهانه نشان داد که برمیزان بارش های بهاره نسبت به دوره پایه افزوده می شود اما تا حدی از بارشهای زمستانه کاسته شده است.