سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پیمان حیدری راد – دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشت
حسین فتحیان – استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهوا
ابراهیم حسینی – کارشناس ارشد ساره های آبی ، سازمان آب و برق خوزستان ، اهواز ، ایران
مهدی قمشی – استاد دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایرا

چکیده:

به علت پیچیده بودن فرآیند انتقال رسوب در رودخانه ها و تعدد عوامل موثر بر آن، برآورد بار رسوب کل همراه باعدم قطعیت می باشد. از جمله روشهای تحلیل عدم قطعیت، تحلیل حساسیت میی باشید . در ایین مقاهیه ابتیدا فرآیند انتقال رسوب در رودخانه کارون بازه ملاثانی- فارسیات با استفاده از میدل HEC–RAS شیبیه سیازی گردید . سپس با روش آناهیز حساسیت، حساسیت بار رسوب کل عبوری از ایستگاه هیدرومتری اهواز نسیبت بیهمتغیر های ورودی و پارامتر های مدل محاسبه شد. نتایج نشان می دهد که دامنه عدم قطعییت در مییانگین بیار رسوب کل برابر با ۶۶ % می باشد