سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن توکل دوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب
محسن ناصری – دانشجوی دکتری مهندسی آب
بنفشه زهرایی – دانشیار دانشگاه تهران
فاطمه رحیم زاده – عضو هیئت علمی

چکیده:

دردهه های اخیر پدیده تغییر اقلیم نامطلوب قابل توجهی را برسیستمهای منابع آب درسرتاسرجهان گذاشته است برای پیش بینی این اثرات درسالهای اتی و درنظر گرفتن آنها درفرایند برنامه ریزی منابع اب نیاز است تا نتایج مدلهای گردش عمومی درمحدوده مکانی حوضه کاهش مقیاس داده شودند که یکی ازمتداولترین رویکردها دراین زمینه استفاده ازمدل آماری SDSM است دراین تحقیق پس از ارایه ساختار حاکم برمدل SDSM به تحلیل عدم قطعیت موجود در پارامتر ها وخروجی مدل با استفاده از روش glue پرداخته شده است باتوجه به حساسیت این مدل کاهش مقیاس با مناطق خشک حوضه نیمه خشک شاپوردالکی درجنوب کشور که دارای تعداد فراوانی روزهای بدون بارش است به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است.