سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن قاسمی – دانشیار مهندسی دریا ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احسان یاری – کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
فرهاد صفری – کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

هدف از مطالعه حاضر بررسی پدیده کاویتاسیون لایهای بر روی پروانه DTMB4119با استفاده از روش المان مرزی بر پایه پتانسیل میباشد. روش موجود در محدوده دقت قابل قبولی قابلیت تحلیل جریان خیس وکاویتاسیون لایه ای بر روی پروانه را، در حالت پایا و ناپایا با میدان جریان ورودی یکنواخت و غیر یکنواخت، با صرف زمان و هزینه بسیار کمتری نسبت به روش های عددی حجم محدود داراست. علاوه بر تحلیل کاویتاسیون جزیی بر روی پروانه ، در تحقیق حاضر اصلاح موقعیت و مقدار پتانسیل مربوط به نقطه جدایش جریان مورد بررسی قرار گرفته است. دادههای عددی بدست آمده با دادههای تجربی موجود، مورد اعتبارسنجی قرارگرفته اند و تطابق بسیار خوبی بین داده ها وجود دارد.