سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید عمادی اله یاری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران
سعید قربان بیگی – استادیار، دانشکده عمران دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

در بسیاری از شرایط مانند پی پایه پل ها مجبور به ایجاد پی نواری روی شیروانی هستیم . در صورتیکه به علت عدم کفایت مشخصات مصالح و یا هندسه شیب شیروانی ممکن است گسیختگی کلی شیروانی و یا عدم تأمین ظرفیت باربری پی داشته باشیم ، که لازم است تمهیداتی جهت جلوگیری از مشکلات فوق اتخاذ شود. با توجه بهاینکه همیشه امکان تغییر هندسه شیب وجود ندارد و تغییر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک ممکن است پرهزینه یا غیر ممکن باشد.در چنین شرایطی استفاده از تسلیح خاک (بطور مثال استفاده از ژئوگرید، میخ کوبی در خاک،ریزشمع،…) می تواند مفید فایده باشد .یکی از روشهای تسلیح خاک احداث سپر فولادی در مجاورت پی نواری می باشد.دراین مقاله به چگونگی افزایش ظرفیت باربری پی و پایدارسازی شیروانی با سپر و اثر پارامترهای تأثیرگذار سپر روی ظرفیت باربری پی خواهیم پرداخت