سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حجت توحیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک ، دانشگاه هرمزگان

چکیده:

پی های مرکب چند ستونه یک روش بهسازی خاک است که با استفاده از ستون هایی با انواع مختلف طول ، قطر و مصالح باعث بهبود شرایط خاک می شود. ستون های متشکل از سیمان ، خاکستر بادی و سنگریزه ) CFG ( به طور وسیعی در این روش بهسازی خاک استفاده می شوند. این تحقیق نتایج تحلیل عددی با استفاده از نرم افزار Plaxis 2D v8.5 جهت بررسی رفتار پی های ستونی مرکب CFG آهکی تحت اثرات مختلف را ارائه داده است. پارامترهای مورد مطالعه شامل اثر طول ، قطر و فاصله بین – ستونها می باشد که تاثیر این پارامترها مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج جدیدی استخراج شده است. نتایج نشان می دهد نشست به طور قابل ملاحظه ای ، تحت تاثیر قطر و طول ستون های CFG و ستون های آهکی می باشد و از نقطه نظر اقتصادی، به نظر میرسد قطر ، طول و فاصله بهینه ای جهت کاهش نشست برای کمترین هزینه وجود دارد