سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد پسته – دانشجویکارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد
علیرضا شاطری – استادیار دانشگاه شهرکرد

چکیده:

درمطالعه حاضر جریان کاویتاسیون دوبعدی غیردائم مغشوش در یک نازل همگرا واگرا به روش عددی تحلیل شدهاست دراین راستا جریان کاویتاسیون ابری و صفحه ای در هندسه مورد نظر شبیه سازی شده و نتایج با اطلاعات تجربی مقایسه گردیده است نتایج حاصل عمق تاثیر جریانهای بازگشتی و گرادیان فشار معکوس را بردینامیک کاویتاسیون نمایان می سازد از مدل کاویتاسیون کامل ارایه شده توسط سینگهال به همراه مدل مخلوط چندفازی موجود درکد تجاری فلوئنت جهت پیش بینی بخاری که در جریان تراکم ناپذیر روی میدهد استفاده گردیده است به منظور تحلیل حوزه جریان معادلات ناویر استوکس برای فاز مایع و معادله انتقال برای فاز بخار حل شده و رفتار فاز بخار داخل نازل مورد بررسی قرارگرفته است مدل مغشوش RNGk-e که شامل تراکم پذیری در ناحیه بخارمیباشد برای مدل نمودن تاثیرات اغتشاشات به کاررفته و از روش حجم محدود برای جداسازی عددی معادلات استفاده شده است نتایج حاصل از تحلیل عددی دارای تطابق خوبی با مشاهدات تجربی است.