سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عادل عساکره – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه هرمزگان
امیر مویزچی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی

چکیده:

دراین تحقیق یکی از روشهای تسلیح شیب های خاکی که استفاده از شمع می باشد مورد بررسی قرارگرفته است بمنظور تحلیل شیب خاکی که با یک ردیف شمع مسلح شده از نرم افزار اجزا محدود ژئوتکنیکی دو بعدی استفاده شده و ضرایب اطمینان بدست آمده ازمحاسبات با نتایج سایر تحقیقات مقایسه شده است در مدل استفاده شده برای خاک از مدل پلاستیک موهر – کولمب استفاده شده است از آنجایی که تحلیل ها به صورت دو بعدی انجام شده است ضرایب اطمینان بدست آمده با حالت سه بعدی اندکی متفاوت بوده ولی مشاهده می شود که نتایج در جهت اطمینان می باشد. در نهایت ایجادسکو در شیب برروی ضریب اطمینان پایداری شیب خاکی مسلح شده با شمع بررسی شده است.