سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد موذن – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – خاک و پی دانشگاه زنجان
فرهنگ فرخی – استادیار دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان
سعید قربان بیگی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران
مهدی شاداب فر – دانشجوی دکترای مهندسی عمران- مهندسی پل و تونل، دانشگاه هوهای، چین

چکیده:

امروزه سیستم میخکوبی خاک با توجه به ساخت و سازهای نوین شهری و لزوم احداث ساختمان های مرتفع اداری،تجاری و مسکونی با زیرزمین های عمیق، روشی ایمن در پایدارسازی گودیرداری ها می باشد. در این مقاله به بررسیچگونگی اثرگذاری پارامترهای مکانیکی خاک بر ضریب اطمینان و تغییرشکل دیواره پرداخته می شود. ۴ پارامتری که مورد بحث قرار می گیرند، عبارتند از: زاویه اصطکاک خاک، چسبندگی خاک، مدول الاستیسیته خاک و ضریب کاهشمقاومت سطح. همچنین برای مشخص نمودن میزان تاثیرگذاری پارامترهای فوق الذکر، علاوه بر بررسی جداگانه آنها، سهپارامتر زاویه اصطکاک، چسبندگی و مدول الاستیسیته به طور همزمان نیز مورد بحث قرار می گیرند. نتایج تحلیل ها نشان می دهد با افزایش مشخصات مکانیکی خاک، ضریب اطمینان افزایش و تغییرشکل کاهش می یابد و هرچه ضریب کاهش سطح مقدار بزرگتری در نظر گرفته شود، ضریب اطمینان بیشتر و تغییر شکل کمتری حاصل خواهد شد.