سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرعباس کمان بدست – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
علی بهشتی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

رودخانه کارون یکی از پر آب ترین رودخان ههای کشور و از جمله رودخان ههای پیچان رود است لذا مطالعه و تحقیق جهت بررسی جریان آ بهای میان حوضه ای ناشی از سیلا بهای فصلی و یا در زمان کم آبی اهمیت ویژه خود را می یابد. هدف از مطالعات هیدرولیک ی، تهیه و ارائه مدلی است که توانایی محاسبه پروفیل و مشخص ههای جریان سیلابی به ازاء دب یهای مختلف را داشته باشد از این رو مطالعات مه مترین مشخص ههای جریان شامل رقوم سطح آب EL.ws سطح مقطع جریان Flow) Area در مناطق مختلف خواهد بود. در این تحقیق با استفاده از مدل هیدولیکی CCHE2D سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS اقدام به شبیه سازی و بررسی خصوصیات هیدرولیکی جریان در رودخانه کارون بازه ملاثانی – اهواز شد. لذا تعدادی از مقاطع ایستگاه هیدومتری مورد مطالعه استفاده شده است. بنابراین در این تحقیق منحنی دبی– اشل ایستگاه هیدرومتری اهواز به عنوان شرط مرزی پائین دست و هیدروگراف جریان ایستگاه ملاثانی با دوره بازگشت ۲ ،۱۰و۲۵ و ۵۰ ، ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ ساله به عنوان سیلاب طراحی شرط مرزی بالادست استفاده و اجرای مدل ب هصورت غیر ماندگار حداکثر رقوم آب ب هدست آمد.