سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد لبافی – کارشناسی ارشد مکانیک – دانشگاه بوعلی سینا همدان
علی علوی نیا – استادیار – دانشگاه بوعلی سینا
مسعود صدقی – کارشناسی ارشد مکانیک – دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

بررسی حاضر علاوه بر حل تحلیلیو تجربی مکانیزم تخریب هانی کام های آلومینیومی تحت باگذاری فشاری شبه استاتیکی در راستای محور سلول ها، با مدل سازی عددی رفتار این سازه ها را با استفاده از المان های پوسته ای اختصاص دارد. در آزمایش های تجربی با توجه به نمونه های در دسترس، چهار نمونه هانی از نوع Al-5052 در دواندازه سلولی متفاوت با سه ضخامت دیواره مختلف درجهار ارتفاع سلولی (ضخامت هسته) متفاوت، تحت بارگذاری فشاری که به صورت شبه استاتیکی در راستای محور سلول های هانی کام اعمال می شود، مورد استفاده قرار گرفته و اثرات ناشی از اندازه سلول، ضخامت دیواره و بارگذاری مجدد بر استحکام تخریب، طول موج چین خوردگی ومیزان جذب انرژی هانی کام بررسی شده است. در مدل سازی های صورتگرفته نیز با استفاده از نرم افزار LS-DYNA ابتدا المانی وای شکل در محل اتصال دیواره های سلول های هانی کام مدل شده و سپس سازه هانی کام به صورت مجموعه ای از المان ها و سلول های مجاور یکدیگر مدل شده و نهایتا یک مدل بهینه به عنوان جزیی از کل سازه هانی کام که قادر به مدل سازی رفتار هانی کام می باشد، پیشنهاد شده است.نتایج حاصل نشان می دهد که مدل سازی هانی کام با استفاده از المان های پوسته ای می تواندجایگزین مناسبی در تعیین رفتار و طراحی جاذب های انرژی از نوع هانی کام های فلزی باشد.