سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین حسینی تودشکی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی هوافضا
قاسم صادقی – کارشناس ارشد مرکز طراحی هواگرد – هسا
حمیدرضا داغیانی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی مکانیک

چکیده:

دراین مقاله رشد ترک بر اثر خستگی در صفحات آلومینیومی ترک مرکزی در مورد اول شکست که توسط وصله های کامپوزیتی بصورت نامتقارن تعمیر شده اند با استفاده از روشهای عددی و تجربی مورد مطالعه قرار می گیرد. با استفاده ا زتحلیل سه بعدی المانهای محدود شکل لبه ترک در طول رشد و عمر صفحات مختلف ترمیم شده با ترمیم های متقارن به دست می آید. در این فرایند، پارامترهای مکانیک شکست شامل K I ,J با استفاده ازروش انتگرال دامنه معادل (Equivalent Domain Integral (EDI)) در راستایی ضخامت محاسبه می شود و با در نظر گرفت عدم یکنواحتی مقادیر ضریب شدت تنش، ترک به صورت غیر یکنواخت در راستای ضخامت رشد داده میشود و برای رشد ترک تا یک طول مشخص، عمر صفحات محاسبه می گردد. عمری که در از این روش محاسبه می شود با نتایج حاصل از آزمایش مورد مقایسه قرار می گیرد. همچنین شکل لبه ترک به دست آمده از روش المان محدود با نتایج آزمایش مقایسه می شود.