سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود اتحاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی،
محمد حبیبی پارسا – دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی، دانش
علی حیدری قبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد، پردیس دانشکده های فنی،

چکیده:

در فرآیندهای تغییر شکل ورق های فلزی، نمودارهای حد شکل دادن (FLD)، معیار حد کرنش اعمالی قابل قبول به نمونه می باشد. تحقیقات نشان داده است که نمودارهای حد شکل دادن در فضای کرنش وابسته به مسیر تغییر شکل اعمالی می باشد. در مقابل مدل های مکانیک آسیب (CDM) بر پایه تغییرات میکروساختاری ماده قادر به تعیین رفتار مواد با در نظر گرفتن مکانیزم شکست نرم و مستقل از مسیر کرنش اعمالی به نمونه می باشد. در این مقاله مدل آسیب Gurson- Tvergaard- Needleman (GTN) با در نظر گرفتن مکانیزم شکست نرم شامل جوانه زنی، رشد و به هم پیوستگی میکروحفره ها در زمینه فلز به منظور تعیین حد کشش ورق های ساندویچی آلومینیوم – پلیمر با نسبت ضخامتی متفاوت پوسته آلومینیومی و هسته پلیمری در فرآیند کشش عمیق بکار گرفته شده است. به دلیل وابستگی نمودار های حد شکل دهی در فضای کرنش به مسیر بار اعمالی و به دلیل پیچیدگی توزیع تنش و کرنش در ورق های ساندویچی این نمودار ها قادر به پیش بینی دقیق شکست ورق های ساندویچی در حین فرآیند های شکل دهی نمی باشند. در پایان نارسایی نمودار های حد شکل دهی در مسیر کرنش برای تخمین حد کشش برای نمونه ساندویچی نشان داده شده است.