سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شیروان سازنده – کارشناس ارشد مهندسی معدن( استخراج) ، کارگاه موج شک نهای بنادر چند منظو
داوود زارع – شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، تهران

چکیده:

عمق بهینه پرده آ ببند با توجه به معیار آ ببندی و با استفاده از نتایج آزمای شهای نفوذپذیری ( لوژان، لوفران) انتخاب م یشود. هر چند برای تعیین عمق پرده آ ببند روابط تجربی ارائه شده است اما نم یتوان در مورد هر سدی با شرایط متفاوت، این روابطرا به کار برد. بنابراین تاثیر عمق پرده آ ببند بر روی میزان نشت از پی و تکی هگا ههای هر سد باید به طور مجزا صورت گیرد. به منظور بررسی این پارامتر در مورد سد کارون ۴، از روش مد لساز ی عددی با نر مافزارFLAC به صورت دو بعدی استفاده شده است. پس از بررسی وضعیت زمی نشناسی منطقه و نتایج آزمای شهای نفوذپذیری در محل محور و تکی هگا ههای سد، وجود زو نهاینفوذپذیر با مقادیر لوژان بسیار بالا در تکی هگاه چپ و محور سد و بخشی از تکی هگاه راست، مشخص شد. ضریب نفوذپذیری یکی از پارامت رهای مهم در مد لساز ی عددی است. در این تحقیق برای تعیین ضریب نفوذپذیری از روابط تجربی میان مقادیرلوژان و ضریب نفوذپذیری استفاده شد. پرده آ ببند به صورت دیوار های با نفوذپذیری بسیار پایین در اعماق مختلف تعبیه شده است. پس از مد لساز ی پرده آ ببند باطو لهای مختلف، عمق بهینه پرده بر اساس میزان نشت، کارآیی جریانی پرده، هزین ههای حفاری- تزریق و ارزش آب نشتی تعیین شد