سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهرنوش صادقی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنع
عباس سروش – دانشیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
آرش حسین زاده – دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۳

چکیده:

یکی از موارد نامطلوب برای سدهای خاکی، احداث آنها در دره تنگ است که در این شرایط احتمال وقوع پدیده انتقال بار یا انتقال تنش ۱ واحتمال تفاوت میان نتایج تحلیل های دو بعدی و س هبعدی سد افزایش م ییابد. در واقع رفتار سدهای خاکی/سنگریز های واقع در در ههای تنگ متاثر از اثرات س هبعدی دره می-باشد. هندسه سد و ب هطور خاص نسبت طول تاج به ارتفاع سد بر اثر س هبعد ی تاثیرگذار اس ت. بنابراین انجا م تحلیل س هبعدی برای سدهای بزرگ واقع در درههای تنگ ضروری به نظر میرسد. تاکنون تحقیقات گستردهای با عناوین و اهداف مشابه با تحقیق حاضر روی دامنه گستردهای از سدهای خاکی و سن گریزهای انجام گرفته است، لیکن نظر به اینکه اکثر تحقیقات مزبور ب هصور ت مد لسا زی و تحلیل دو بعدی بوده اند، لزوم مطالعهای جامعتر، ب هصورت سه بعدی مشاهده میشود تا تفاوتهای این دو نوع آنالیز به منظور انتخاب روش بهینه ب هدست داده شود. مقاله حاضر تلاشی است برای بررسی اثر س هبعدی دره تنگ بر رفتار سد سنگریزهای مارون که در جنوب غربی ایران واقع شده است. در راستای این هدف تحلیل های دو بعدی و س هبعدی سد برای بررسی فشار آب حفرهای با استفاده از نر مافزا رABAQUS انجام گرفته و نتایج حاصله از این دو نوع تحلیل به تفصیل با یکدیگر و با نتایج ابزار مورد مقایسه قرار گرفته اس ت. مقایسه نتایج ب هدس ت آمده ب ر ضرورت انجام تحلیلهای س هبعدی برای اینگونه سدها تاکید دارد.