سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی حسینعلی زاده – دانشجوی دکتری خاک و پی
سیدمجدالدین میرمحمدحسینی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

جهت ارزیابی تاثیر سیکلهای متعدد بارگذاری برظرفیت باربری و نشست فونداسیون نیاز به مدلسازی رفتار سیکلی خاک و اندرکنش آن با سازه فوقانی می باشد دراین مقاله با استفاده از نتایج مطالعات گذشته مولفین از مدل عددی مناسب جهت تحلیل فونداسیون استفاده شدهاست مدل پی مشابه حالت واقعی تحت ترکیب بارهای استاتیکی و سیکلی قرارمیگیرد پی مورد نظر صلب و زیرفرض می گردد ابتدا بوسیله تحلیل های استاتیکی مقدار ظرفیت باربری بدست می آید سپس انجام تحلیل های مختلف تاثیر نسبت دامنه بارسیکلی به بار استاتیکی موجود نسبت بار استاتیکی و سیکلی به بارگسیختگی تعداد سیکلها مرزهای مدل مش بندی مدل رفتاری و خصوصیات فیزیکی و مکانیکی خاک روی نتایج تحلیل بررسی گردیده است همچنین با مقایسه نتایج با استفاده از نتایج تحلیل های صورت گرفته می توان با توجه به بارگذاری فونداسیون درخصوص عملکرد آن دربلندمدت قضاوت نمود.