سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل حسنی – دانشیار بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
شهرام شکرریز – کارشناس ارشد راه و ترابری ، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

روشهای مطالعه رفتار عملکرد روسازی در برابر متغیرهای مختلف و سازه ای را می توان به دو دسته تحلیلی و تجربی تقسیم کرد. انجام مطالعات تحلیلی در قیاس با مطالعات تجربی (آزمایشگاهی و صحرایی) بدلیل کم هزینه بودن و امکان در نظر گیری دامنه وسیعی از شرایط و پارامترهای مختلف امروزه بیش از گذشته اهمیت یافته است. هدف از این مقاله، تدوین الگوی مدلسازی روسازی راه آهن با نرم افزارهای اجزا محدود است. به منظور کنترل مدل ساخته شده از دو روش استفاده شده است، یکی مدل سازی یک نمونه واقعی و کنترل نتایج خروجی و صحرایی و دیگری مقایسه روش اجزا محدود با یک برنامه رایانه ای GEOTRACK که در نتیجه آن حدود ۱۰% اختلاف بین نمونه واقعی و خروجی تحلیل رایانه ای بدست آمده است و اختلاف بین نتیجه تحلیل GEOTRACK و اجزای محدود ۵% درصد بوده است.